Marcdorcel剧情在线观看720

Marcdorcel剧情在线观看720

使无耳目,则声色又乌用生之哉,则造化或几乎熄矣,此天地之所以善藏其用也。气生质,阳生阴,则丹田者,精液肌体之化元也。

若日再升,抚琴动操,众山首响声,古人岂欺我哉。 雨,坎中男也,雨师像士子。

至于病情病证,数之可千,推之可万。 诸气愤郁,皆属于肺。

内伤则气口脉盛,多属不足,宜温、宜补、宜和;外感则人迎脉盛,多属有余,宜汗、宜吐、宜下。食中二指热,主上热下寒;名中二指热,主夹惊;食指热,主食滞。

有时破坏,不知于何处求地,以四大为假合,本来非有,不知于何处求人。补脾益胃,久食(黄精)解毒,调中共推(白蜜),固肾者(续断),强阴者(苁蓉)。

 若虚寒已极,手足出冷汗者,宜四逆汤。萧山火至凉也,而可以供爨。

Leave a Reply