No620模特土肥圆矮挫穷48P周妍希秀人网

No620模特土肥圆矮挫穷48P周妍希秀人网

 此承上条,戒不可下之义也。 今胸□满微结,寒热心烦者,是邪犹在半表半里之间也。

程应旄曰:脉数而渴,阳胜阴矣,故亦令自愈。微恶寒者,表阳虚不能御也;脚挛急者,表寒收引拘急也,是当与桂枝增桂加附子汤,以温经止汗。

「伤寒脉迟六、七日」之下,当有「厥而下利」四字,若无此四字,则非除中证矣。邪欲入里,里气外拒,故呕,呕则木气舒,故喜之也,此皆柴胡应有之证也。

若不差,则阴虚热入,经所云脉数不解,而下利不止,必协热而便脓血是也。 荣卫不足则表虚,木入土中则里急。

盖厥热相胜则逆,逆则病进;厥热相平则顺,顺则病愈。厥深者,热亦深;厥微者,热亦微,此厥乃应下之热厥,非当温散之寒厥也。

 发热而厥至七日,若厥回利止,则可以自解矣。经又云:藏于精者,春不病温,此明过时不病之原也。

Leave a Reply