Vol007周于希性感丁字裤秀白嫩雪肌19P周于希画语界

Vol007周于希性感丁字裤秀白嫩雪肌19P周于希画语界

乃取黄理石一枚,方圆一尺者,炭火烧之。 庚生按∶此方消散红肿、痈毒、疔疖及高肿疼痛之症极效,如平塌麻木色白之症不可用。

此太阳气郁而不行,以风药散之。已破者柏七硝三;

上梅冰片二分,芦甘石一钱,枯矾三分,龙骨一钱,海螵蛸一钱,上药为细末,加胭脂边二钱,用纸包固,以水浸湿,用火煨炭存性,和匀,再研吹之,治缠喉风闭;小柴胡汤加麦门冬、酸枣仁、地骨皮、远志,用水煎服。

男子阳气不振者食之最宜。《日华子》言,治一切风是指乌驴而言,乌驴皮治风补血。

加蜜半斤熬收,以瓷器贮用。以性温散,故其骨炙灰善开阴邪郁结之气,鼠寒热为之专药。

鸡冠血和酒酿调鲮鲤甲末治痘疮,肝热毒盛而变青干紫黑陷伏。用独蒜四五个,捣如泥。

Leave a Reply