AV网站在线观看cosplay

AV网站在线观看cosplay

甚则身反张,目直不搐,心不受热也,当用地黄丸补肾,泻青丸治肝,唇白者不治。凡赤脉翳物,从上而下者,属足太阳经,用东垣选奇汤;从下而上者,属足阳明经,用局方流气饮。

劳疟、疟,并用补中益气汤。又善思、善味,其症当脐有动气,按之牢若痛;其病腹胀满,食不消,体重节痛,怠惰嗜卧,四肢不收。

窃谓仰面卧者,因其心胸实热,故喜仰面而向虚也。车前子散治暑月霍乱,吐泻烦闷,引饮不止,小便不利。

一小儿未盈月发搐呕乳,腹胀作泻,此乳伤脾胃,用五味异功散加漏芦,令母服之,子亦服一小儿惊悸痰盛,泻乳不消,此感风邪夹惊,肝侮脾而气虚,先以天麻防风丸祛风定惊,后一小儿发搐啼叫,手足指冷,左腮青黑,此脾土虚弱肾水反所侮也。 若作渴饮汤,卧而露睛,手足并冷,属胃经虚热,宜用异功散。

心经有热者,导赤散。 因后不守禁忌,恶寒发热,头晕唾痰,余谓肾虚不能摄水而似痰,清气不能上升而头晕,阳气不能护守肌肤而寒热。

其身软者,内禀气不足,肌肉未坚也,当参五软而施治之。 一小儿眼白腿软,两足热,面似愁容,服地黄丸,两月余渐健。

Leave a Reply