FEILIN嗲囡囡20171211Vol119周于希dummy39P

FEILIN嗲囡囡20171211Vol119周于希dummy39P

祀先医,春冬仲月上甲日,上祀三皇,配以勾芒、祝融、风后,力牧,而附历代医师二人,岁遣礼部太医院堂官分献。医源》一卷,本书多发明经旨之言,较之《石氏医原》尤见精湛。

一为邪热作衄,一为瘀血停留。 《素问》云:其有躁者在手。

 阴气从足上行至头,而下行从臂至指端;阳气从手上行至头,而下行至足。)胃气虚而客热在胸,故饥而不欲食也。

如以青黄和入黑中,则为灰色也,始由白黄胎而灰黑,或生芒刺、黑点、纹裂干燥者,下证也;淡灰色中起深黑重晕者,温病热病也,宜凉膈散、双解散治之。 其证目闭神倦,面色无常,桃仁槐子治之。

晦翁中乌喙毒,头岑岑汗渐烦惫,遍体皆黑,几至危殆!深山中又无医药,因思汉质帝得水可活之言,汲新水连饮之,大呕而解。大下血而谵语者,宜补血汤。

故天干甲乙临官于寅卯之位,上下俱木,为舟楫以济其流,利人济物,故以大溪名之。心脉有病,其外证面赤、口干、善笑,其内证脐上有动气,按之牢若痛。

Leave a Reply