Rosimm第2760期全裸上身美女红色丁字裤半脱露翘臀屁沟诱惑71PROSI写真

Rosimm第2760期全裸上身美女红色丁字裤半脱露翘臀屁沟诱惑71PROSI写真

夫二五之精,妙合而凝,男女未判,而先生此二肾,如豆子果实,出土时两瓣分开,而中间所生之根蒂,内含一点真气,以为生生不息之机,命曰动气,又曰原气,禀于有生之初,从无而有。简册虽约,而其远宗之正,近取之周,考核之精,谦冲之度,一集而四善具焉,犹曰“绪余”,恶有能出其右而称渺论哉!昔皇甫有言∶人而不精医道,虽有忠孝之心,仁慈之性,君父危困,赤子颠连,将何以济?

非尽于寸关尺三部之难也,欲尽于寸关尺三部,而能以意会于脏腑之外之难也。或曰∶然则《脉诀》何谓命门配三焦,属相火也?

又云∶猝喑失音不语者,捣梨汁一合顿服之。治之法,覆体正交接侧斯,旁向敌手,举敌尻,病胁痛。

若嗜欲无节,则水失所养,火寡于畏,而侮所胜,肺得火邪而热矣。又云∶夜卧勿覆其头,得长寿。

后人只知有营卫,而不知营卫无宗气,曷能独循于经隧,行呼吸以应息数,而温分肉哉!此宗气者,当与营卫并称,以见三焦上中下皆此气而为之统宗也。内容:《葛氏方》治饮酒后大渴方。

生生子曰∶颤振者,人病手足摇动,如抖擞之状,筋脉约束不住,而莫能任持,风之象也。《七卷食经》云∶饱食构精,伤人肝;面目无泽,成病伤肌。

Leave a Reply